Phong tục thờ thần rừng, thần cây của người Tày, Nùng mang đậm nét tâm linh nhưng lại rất biện chứng, thực tiễn

xã Mô Rai là địa phương có số lượng cồng chiêng nhiều nhất trong huyện với 189 bộ chiêng, riêng làng Le đã có gần 100 bộ, trong đó có 80 bộ chiêng Hoăn và 20 bộ chiêng Lào

Độc đáo là có nhiều “kị mã”, vốn là ngựa thồ nên nhát, sợ nơi đông người, hãi tiếng hò reo nên vào sân thi đấu đang phi nước kiệu bỗng dừng phắt lại, chạy ngang tìm lối về quen thuộc

Da Lat Flower Festival, where the beauty of flowers is displayed

Every box and also all doors in the shrine are locked carefully, and the keys are singly held by the shrine keeper

Son Nuoc Fine Arts Village is nationwide and worldwide famous for its marble handicraft works.Non Nuoc Fine art Village is located in Hoa Hai Ward, Ngu Hanh

Ha Thai lacquer art, however, is an extremely time - consuming and labor - intensive work

The folk literature has been developed for centuries with many arts, including a typical 6–8 verse poem kind named "ca dao"

For much of Vietnamese history, Mahayana Buddhism, Taoism and Confucianism have strongly influenced the religious and cultural life of the people

Xem Thêm